10.10.2019r. - Konferencja "Substancje niebezpieczne pod kontrolą"

Konferencja „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” zorganizowana została w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2018-2019 pod tym samym tytułem przez Zarząd Oddziału w Opolu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym oraz Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.Konferencja miała na celu dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy.

Konferencja zgromadziła 200 uczestników, wśród których byli przedstawiciele oddziałów OSPSBHP, pracownicy służby bhp nie zrzeszeni w OSPSBHP oraz przedstawiciele zainteresowani problematyką zagrożeń chemicznych.
Współczesny rynek i ciągły rozwój technologii stawia przed nami nowe zadania w zakresie bezpieczeństwa, co podkreślał Radosław Pych, Prezes Zarządu Oddziału w Opolu OSPSBHP.
Sesję Inauguracyjną rozpoczęła Wioletta Klimaszewska, Krajowy Punkt Centralny Europejskie Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, która zapoznała uczestników założeniami i celami europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Ratownik medyczny Krystian Lech w krótkim wystąpieniu przypomniał uczestnikom podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w kontakcie z substancjami chemicznymi, po wystąpieniu zaprosił uczestników do zapoznania się z podstawowym sprzętem do udzielania pomocy oraz praktycznych ćwiczeń w tym zakresie w Sali obok. Pan prof. Waldemar Skomudek, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej w sposób bardzo energetyczny skupił się nad wyzwaniami związanymi z technologiami przechowywania energii elektrycznej i nowymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa ekosystemu. Uzmysłowił zebranym, że problem bezpiecznego magazynowania energii staje się problemem każdego z nas - komputery przenośne, tablety, smartfony czy hulajnogi elektryczne oraz samochody elektryczne to już praktycznie przedmioty powszechnego użytki i zagrożenia związane z ich użytkowaniem muszą być dostępne dla ogółu społeczeństwa.
W kolejnym wystąpieniu dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB omówiła temat „Niebezpieczne substancje chemiczne jako przyczyna chorób zawodowych i wypadków przy pracy”. Mogliśmy poznać dane statystyczne ilości stosowanych substancji chemicznych, procesy technologiczne z wykorzystaniem substancji chemicznych o dużym zagrożeniu dla pracownika oraz najczęściej występujące rodzaje chorób zawodowych związanych z warunkami pracy w narażeniu na działanie substancji chemicznych.
Jako ostatni w tej części konferencji poznaliśmy temat ”Narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne. w środowisku pracy. Profilaktyka” – przedstawiony przez dr Joannę Kowalską z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB. Usłyszeliśmy m.in. o sposobach ograniczania zagrożeń związanych z pracą z substancjami rakotwórczymi lub mutagennymi, narażenie pracowników w Polsce na wybrane substancje rakotwórcze i mutagenne a także dane dotyczące ilości stosowanych w Polsce substancji rakotwórczych i mutagennych.

Tuż po ogłoszeniu przerwy organizatorzy musieli zmierzyć się z brakiem energii elektrycznej. Szybka decyzja i częściowa zmiana w programie pozwoliła uniknąć opóźnień i kontynuować konferencję. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pt. „Bezpieczne lato – zdrowie na lata” z konieczności odbyło się bez prezentacji, w holu auli głównej gdzie uczestnicy konferencji mogli podziwiać wszystkie nadesłane prace konkursowe, Tą niedogodność dzieciom wynagrodziły wspaniałe nagrody ufundowane prze organizatorów oraz firmę Ejendals AB.
Z nadesłanych prac w kategorii I ( klasy I-III) decyzją komisji konkursowej przyznano I, II i III miejsce oraz 4 wyróżnienia.
Wyróżnienia:
1) Szymon Buchmann, PSP nr 29 w Opolu,
2) Hanna Frank, PSP nr 25 w Opolu,
3) Justyna Marszałek , PSP w Starych Siołkowicach,
4) Marta Tsivko, PSP 10 w Opolu,
III miejsce: Julia Śliwa, PSP nr 24 w Opolu,
II miejsce: Emilia Wenzke, PSP z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim,
I miejsce: Magdalena Kula, PSP nr 26 w Opolu.

W kategorii II (klasy IV-V) przyznano:
III miejsce: Julia Kanz, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębskiej Kuźni,
II miejsce: Milena Roskosz, Zespół Szkolno – Przedszkolny W Boguszycach,
I miejsce: Magdalena Korbańska, PSP w Ligocie Prószkowskiej.

W kategorii III ( klasy VI-VII) przyznano:
III miejsce: Fabian Wierszak , PSP z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu,
II miejsce: Julia Derewlany, PSP w Popielowie,
I miejsce: Adam Magierowski , PSP w Komprachcicach.

W drugiej części Konferencji dr hab. Małgorzata Szewczyńska, z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB podjęła temat szkodliwego działania spalin silników wysokoprężnych i środków prewencji. Poznaliśmy czym się charakteryzują spaliny z silników Diesla, ich oddziaływanie na organizm człowieka, sposób przedostawania się substancji chemicznych do organizmu oraz co powinien zrobić pracodawca aby chronić zdrowie pracownika.

Na naszej konferencji nie mogło zabraknąć tematu nowych technologii w zakresie substancji chemicznych. – dr Lidia Zapór z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
CIOP-PIB przedstawiła temat „Nanotechnologie i nanomateriały – zagrożenia w miejscu pracy i ochrona pracowników”. Podstawowe właściwości nanomateriałów wpływające na toksyczność, potencjalne skutki narażenia na nanomateriały, sposoby oceny ryzyka w kontakcie z nanomateriałami – to najważniejsze tematy przedstawione podczas tego tematu.

Kolejnym tematem w drugiej części konferencji były „Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych” przedstawione przez dr Małgorzatę Gołofit – Szymczak, z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB. To przede wszystkim wiedza na temat zagrożeń biologicznych czyhających na użytkowników klimatyzacji, najczęściej popełniane błędy w codziennej eksploatacji oraz skuteczność różnych metod dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnej.

Ostatni temat w tej części konferencji to „Zagrożenia chemiczne w miejscu pracy z perspektywy kontroli PIP” przedstawiany przez p. Beatę Gruszczyńską Czudaj, Starszego Inspektora Pracy. Zapoznaliśmy się z zakresem działań kontrolnych PIP dotyczących stosowania substancji chemicznych oraz przykłady stwierdzonych nieprawidłowości podczas prowadzonych kontroli.

Po zakończeniu sesji panelowych przyszedł czas na debatę „Czy praca z substancjami chemicznymi może być bezpieczna?” podczas której mówcy (Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, Arkadiusz Kapuścik, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, dr Małgorzata Pośniak, CIOP – PIB, Andrzej Wieder – Country Sales Manager Poland w Ejendals AB) dyskutowali na tematy: ocena realizacji obowiązku odpowiedniego doboru i wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz stosowania tych środków, ocena magazynowania substancji chemicznych w małych firmach. W podsumowaniu ocenili, że sytuacja w małych firmach pozwala twierdzić, że stosowanie substancji chemicznych może, i powinno być bezpieczne. Na koniec dyskusji mówcy musieli jeszcze zmierzyć się z pytaniami od uczestników konferencji.
W trakcie konferencji można było uzyskać fachową poradę przy stoiskach eksperckich Ejendals AB, 4Safety, Bold, PPO Strzelce Opolskie, Sundoor, Tres, PW Krystian, JSP Limited. Można także było zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym do udzielania pierwszej pomocy, spróbować swoich sił i poznać skuteczne metody udzielania pomocy. A to wszystko dzięki firmie Medical Rescue.
Patronatu honorowego udzielił Prezydent Miasta Opola, patronatu merytorycznego udzielił Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu.
Konferencja została objęta patronatem medialnym przez Atest - Ochrona Pracy, Przyjaciel przy Pracy, Promotor BHP, TVP 3 Opole.
Serdeczne podziękowania składamy naszym Partnerom za wsparcie merytoryczne i finansowe, panelistom za wysoki poziom w panelach tematycznych, uczestnikom za udział w naszej Konferencji a także prowadzącemu Piotrowi Charczukowi za odrobinę dowcipu i merytoryczne prowadzenie.
Do zobaczenia za rok